Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Wat is de verhouding van feitelijke samenwoners ten overstaan van derden?

De lasten van de huishouding

De schuldeisers van één van de partners kan zich in principe niet richten op de andere partner. De passieve hoofdelijkheid die geldt voor de gehuwden en de wettelijk samenwonenden, kan men niet naar analogie toepassen op de feitelijk samenwonenden. Een eigen schuld blijft aldus eigen.

Toch kan de schuldeiser zich in sommige omstandigheden beroepen op de vertrouwensleer. Volgens deze leer kan een slechts schijnbaar aanwezig feit, ten gunste van derden te goeder trouw, dezelfde rechtsgevolgen hebben als dewelke zouden ontstaan zijn indien dit feit werkelijkheid was geweest. Aldus kan de derde-schuldeiser indien de feitelijk samenwonenden zich tegenover hem hebben uitgegeven voor een gehuwd paar, of voor een wettelijk samenwonend paar, voortgaan op deze verwekte schijn. 

Op deze manier kan men elke partner aanspreken voor het geheel van de schuld die hij is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de opvoeding van de kinderen. Men past dan eigenlijk de regels van het huwelijk, respectievelijk de wettelijke samenwoning toe.

De huur van de gezinswoning

Bij huur van de gezinswoning moeten we twee scenario’s van elkaar onderscheiden:

  • Huur van de gezinswoning door één van de feitelijk samenwonende partners.
  • Huur van de gezinswoning door beide feitelijk samenwonende partners (=contractuele medehuur).

Huur van de gezinswoning door één van de feitelijk samenwonende partners

De partner die intrekt bij de partner die de woning huurt, wordt niet beschouwd als een medehuurder. Er is hier wel sprake van een bezetting ter bede. De huurder verleent als het ware een verblijfsrecht aan de andere partner. De huurder kan deze bezetting ter bede op elk moment zonder motivering beëindigen. Wel zal men door de goede trouw een redelijke opzeggingstermijn verschuldigd zijn aan de andere partner.

De situatie zal hetzelfde zijn in het geval dat men gaat samenleven met iemand die de eigenaar is van de woning.

Bij overlijden van de partner die het goed huurt, zal de overlevende partner geen recht hebben om de huur voort te zetten. Het voortzetten is enkel mogelijk met de toestemming van de verhuurder.

Huur van de gezinswoning door beide feitelijk samenwonende partners (=contractuele medehuur).

We zitten hier in de situatie waarbij de partners samen de huurovereenkomst afsluiten. Er is sprake van contractuele medehuur van beide partners. Elke partner heeft dus een afzonderlijk persoonlijk recht op het genot en de bezetting van het gehele goed, tezamen met zijn medehuurder. Geen van de partners heeft het recht om de andere partner uit het goed te drijven.

Wel kan men hieromtrent een overeenkomst sluiten die de preferentiële toewijzing van het huurrecht regelt. Dergelijke overeenkomsten zijn wel niet tegenwerpelijk aan de verhuurder indien hij niet heeft toegestemd in die overeenkomst.

Sluit men geen overeenkomst, dan kan men zich soms nog beroepen op het stilzwijgend akkoord dat de partners in het begin aangaan, namelijk dat men elkaar een rustig genot van het pand moet waarborgen. Bijvoorbeeld bij gewelddaden door de andere partner verstoort men het rustig genot en zou men zo de uitdrijving kunnen vragen. Wel speelt hier weer het feit dat men met dergelijke onenigheid tussen de partners, geen afbreuk kan doen aan de huurovereenkomst van de andere partner met de verhuurder.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Wettelijk samenwonen: help ik wil nog niet all the way gaan, wat nu?

Lees snel meer!!

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer