Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vanaf 1 september 2019

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door ons verlenen van advies of het verstrekken van diensten in verband met enige opdracht waarvoor u ons mandateert. Iedere opdracht in verband met dewelke wij u onze diensten verstrekken is een opdracht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

2. Verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” moeten worden begrepen het kantoor waarmee u contracteert binnen Wanted Law. Wanted Law is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 28, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0757.639.482.

Wanted Law is een groepering van advocaten in de zin van artikel 170.3. van de Codex Deontologie voor advocaten.  Onder "groepering van advocaten" wordt verstaan:  een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen ".

Wanted Law groepeert de volgende advocatenkantoren, die elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de dossiers die zij op hun locatie behandelen:

1. Wanted Law Sint-Niklaas BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Van Havermaetstraat 36, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0446.143.184. De volgende persoon werd aangesteld binnen Wanted Law Sint-Niklaas als aanspreekpunt:

2. Wanted Law Brugge BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 28, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0589.943.409.  De volgende persoon werd aangesteld binnen Wanted Law Brugge als aanspreekpunt: 

3. Advocaat Paul Verhaeghe (Wanted Law Tax), met kantoor gevestigd te 1083 Ganshoren, De Villegaslaan 6, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0817.146.212, met als aanspreekpunt:

4. Abbeloos & Ghysbrecht BV  (Wanted Law Dendermonde), met maatschappelijke zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 117, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0473.315.557.  De volgende persoon werd aangesteld binnen Abbeloos & Ghysbrecht als aanspreekpunt:

De advocaten verbonden aan Wanted Law verrichten hun diensten in de dossiers van Wanted Law in naam en voor rekening van het respectievelijke Wanted Law kantoor waar zij gevestigd zijn. Dat kantoor  is dan ook de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening in die dossiers uitgevoerd door haar advocaat-vennoot, advocaten-medewerkers en advocaten-stagiairs.

Alle advocaten verbonden aan Wanted Law zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Dendermonde, West Vlaanderen of Brussel-Nederlands. De advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en aan de reglementen van de Orde van Advocaten van die balie waar het respectievelijk kantoor gevestigd is.

3. Wanted Law streeft een optimale dienstverlening na waarbij het engagement van een middelenverbintenis wordt aangenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken. 

Ons advies is gesteund op ons begrip van de relevante wetgeving, rechtspraak en gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Latere wetswijzigingen of wijzigingen in de gebruiken kunnen dienvolgens een weerslag hebben op de conclusies vervat in dergelijk advies.

4. Tijdens het verrichten van onze diensten kunnen wij u ter controle ontwerpdocumenten voorleggen. U kunt zich niet op een ontwerp steunen tot de inhoud ervan volledig is afgewerkt en dit schriftelijk werd bevestigd.

5. Indien wij van oordeel zijn dat externe juridische adviseurs moeten worden gemandateerd, dan zullen wij de nodige zorg besteden aan de keuze en de aanstelling van deze adviseurs. Tenzij anders overeengekomen, zult u rechtstreeks aansprakelijk zijn voor hun staat van ereloon en onkosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten of nalatigheid van dergelijke adviseurs.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal ons ereloon voor professionele diensten worden bepaald op basis van een uurtarief, dat van toepassing is op de tijd die aan de opdracht wordt besteed, met inbegrip van reistijd.

7. U dient de onkosten die wij bij de uitvoering van de opdracht oplopen, te vergoeden, evenals de kosten van door ons aangestelde externe adviseurs die voor u diensten verstrekken.

8. Onze facturen dienen te worden betaald op de vervaldag, vermeld op de facturen. Bij laattijdig betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de openstaande hoofdsom, meer de nalatigheidsinteresten, berekend op dagelijkse basis tegen de intrestvoet vermeld in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10%.

In geval van niet betaling van de ereloon- en kostenstaten is Wanted Law ook gerechtigd haar verdere werkzaamheden op te schorten.

9. Tenzij u ons andere instructies geeft, mogen wij op eender welke manier die wij gepast achten, en zonder voorafgaande terugkoppeling naar u, rechtstreeks met die personen communiceren (uw werknemers of uw andere adviseurs) die wij geschikt achten en waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat zij bij de opdracht betrokken zijn.

10. Tenzij u ons andere instructies geeft, zullen wij ervan uitgaan dat u er akkoord mee gaat dat wij met u en uw andere adviseurs per e-mail communiceren. Dit houdt ook communicatie over vertrouwelijke informatie in. Gelieve er nota van te nemen dat e-mail communicatie niet helemaal veilig of foutloos is.

11. Wij gebruiken software om het risico te verminderen dat virussen ons systeem binnendringen. Aangezien er een risico bestaat dat rechtmatige correspondentie wordt gefilterd, mag u er niet van uitgaan dat elke e-mail ook automatisch door ons wordt ontvangen. Daarom moet u belangrijke mededelingen steeds telefonisch, per fax of op een andere manier opvolgen, om u ervan te verzekeren dat wij de mededeling ook daadwerkelijk ontvingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel falen van onze software noch voor eender welk ander feit waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben.

12. Indien wij jegens u aansprakelijk zijn voor verlies of schade (met inbegrip van intresten en kosten) die u hebt opgelopen in verband met onze opdracht en iemand anders (onverminderd artikel 13) jegens u eveneens aansprakelijk is voor hetzelfde verlies of dezelfde schade (of deze persoon aansprakelijk zou zijn indien hij jegens u een contractuele verbintenis zou zijn aangegaan om zijn verplichtingen uit te voeren met de gebruikelijke zorgvuldigheid die u in het licht van de omstandigheden zou kunnen verwachten), dan wordt de door ons aan u verschuldigde schadevergoeding met betrekking tot het verlies of de schade verminderd in het licht van de omvang van de aansprakelijkheid van de derde voor het verlies of de schade.

13. Bij het bepalen van het bestaan en de omvang van de aansprakelijkheid van dergelijke derden voor het verlies of de schade in de zin van artikel 12 wordt er geen rekening gehouden met (i) overeenkomsten of voorschriften die het bedrag van de te betalen schadevergoeding beperken, noch met (ii) daadwerkelijke of mogelijke hindernissen bij de terugvordering van het verlies of de schade bij dergelijke personen, hetzij door een minnelijke schikking, een beperking van de vorderingen, moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging of enige andere reden.

14. Onze aansprakelijkheid, met inbegrip van individuele aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de dekking onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangegaan door de betrokken balie waaronder het kantoor waarmee u contracteerde ressorteert, dewelke momenteel 1.250.000 EUR bedraagt per kantoor. Op eerste verzoek kan U bij ons een kopie van het verzekeringsbewijs van uw Wanted Law kantoor aanvragen.

De verzekerde activiteiten binnen deze polis zijn beperkt tot:  - Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat - Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen - Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken - Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar - Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB - Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken - Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling.

15. De uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht brengt rechten en verplichtingen met zich mee, die evenwel enkel tussen u en ons ontstaan, en niemand anders mag zich op het advies dat wij u geven, steunen, noch is het de bedoeling dat iemand anders door onze verplichtingen jegens u en onze diensten aan u beschermd wordt, noch mag iemand anders enig aspect van onze opdracht krachtens toepasselijk recht afdwingen.

16. Op onze overeenkomst met u is Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van geschillen betreffende deze overeenkomst zullen de rechtbanken gelegen in het  gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van het Wanted Law kantoor ligt waarmee u contracteerde uitsluitend bevoegd zijn, onverminderd het recht van het Wanted Law kantoor in kwestie om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van de verweerder.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden webshop Wanted Law.

Hieronder vindt u onze bijzondere verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de webshop van Wanted Law. Bedankt voor het winkelen in de Wanted Law Webshop. We waarderen het dat u onze producten graag koopt. Zoals bij elke winkelervaring, zijn er voorwaarden die van toepassing zijn op transacties in onze webshop. 

Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Door een bestelling te plaatsen in onze Wanted Law Webshop gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden, samen met het privacybeleid van Wanted Law.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Green Rabbit BV
Van Havermaetstraat 36, 9100 Sint-Niklaas
Tweede vestiging: Gulden-Vlieslaan 28, 8000 Brugge.
Telefoonnummer: 03/776.57.73
E-mailadres: info@wanted.law
BTW-identificatienummer:BE0733.521.225

Artikel 3 - Toepassingsgebied.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  

 • Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de  bepaling   in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroeppen.

De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopsovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Eigendomsvoorbehoud. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft GREEN RABBIT BV eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). De klant machtigt GREEN RABBIT BV om op elk ogenblik het materiaal terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

Artikel 12 - Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

2. De betaling van de online bestellingen kan online op het moment van de bestelling via:

 • Bancontact
 • creditcard (Visa, Mastercard)
 • Paypal

Artikel 14 - Klachtenregeling

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent bevoegd.

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er consument persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de consument om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.