Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Algemene voorwaarden

voorwaarden vanaf 1 september 2019

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door ons verlenen van advies of het verstrekken van diensten in verband met enige opdracht waarvoor u ons mandateert. Iedere opdracht in verband met dewelke wij u onze diensten verstrekken is een opdracht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

2. Verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” moeten worden begrepen het kantoor waarmee u contracteert binnen Wanted Law.

Wanted Law is een groepering van advocaten in de zin van artikel 170.3. van de Codex Deontologie voor advocaten.  Onder "groepering van advocaten" wordt verstaan:  een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen ".

Wanted Law bestaat uit twee leden, die elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de dossiers die zij op hun locatie behandelen:

1. Wanted Law Sint-Niklaas BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Van Havermaetstraat 36, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0446.143.184. De volgende persoon werd aangesteld binnen Wanted Law Sint-Niklaas als aanspreekpunt:

Pieter Pauwels
T +32 (0)3 776 57 73
pieter@wanted.law

2. Wanted Law Brugge BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 28, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0589.943.409.  De volgende persoon werd aangesteld binnen Wanted Law Brugge als aanspreekpunt: 

Joachim Vanspeybrouck
T. +32 (0)50 440.630
joachim@wanted.law

De advocaten verbonden aan Wanted Law verrichten hun diensten in naam en voor rekening van het respectievelijke Wanted Law kantoor waar zij gevestigd zijn. Dat kantoor  is dan ook de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaat-vennoot, advocaten-medewerkers en advocaten-stagiairs.

Alle advocaten verbonden aan Wanted Law zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Dendermonde respectievelijk West Vlaanderen. De advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en aan de reglementen van de Orde van Advocaten van die balie waar het respectievelijk kantoor gevestigd is.

3. Wanted Law streeft een optimale dienstverlening na waarbij het engagement van een middelenverbintenis wordt aangenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken. 

Ons advies is gesteund op ons begrip van de relevante wetgeving, rechtspraak en gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Latere wetswijzigingen of wijzigingen in de gebruiken kunnen dienvolgens een weerslag hebben op de conclusies vervat in dergelijk advies.

4. Tijdens het verrichten van onze diensten kunnen wij u ter controle ontwerpdocumenten voorleggen. U kunt zich niet op een ontwerp steunen tot de inhoud ervan volledig is afgewerkt en dit schriftelijk werd bevestigd.

5. Indien wij van oordeel zijn dat externe juridische adviseurs moeten worden gemandateerd, dan zullen wij de nodige zorg besteden aan de keuze en de aanstelling van deze adviseurs. Tenzij anders overeengekomen, zult u rechtstreeks aansprakelijk zijn voor hun staat van ereloon en onkosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten of nalatigheid van dergelijke adviseurs.

 

6. Tenzij anders overeengekomen, zal ons ereloon voor professionele diensten worden bepaald op basis van een uurtarief, dat van toepassing is op de tijd die aan de opdracht wordt besteed, met inbegrip van reistijd.

7. U dient de onkosten die wij bij de uitvoering van de opdracht oplopen, te vergoeden, evenals de kosten van door ons aangestelde externe adviseurs die voor u diensten verstrekken.

8. Onze facturen dienen te worden betaald op de vervaldag, vermeld op de facturen. Bij laattijdig betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de openstaande hoofdsom, meer de nalatigheidsinteresten, berekend op dagelijkse basis tegen de intrestvoet vermeld in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10%.

In geval van niet betaling van de ereloon- en kostenstaten is Wanted Law ook gerechtigd haar verdere werkzaamheden op te schorten.

 

9. Tenzij u ons andere instructies geeft, mogen wij op eender welke manier die wij gepast achten, en zonder voorafgaande terugkoppeling naar u, rechtstreeks met die personen communiceren (uw werknemers of uw andere adviseurs) die wij geschikt achten en waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat zij bij de opdracht betrokken zijn.

10. Tenzij u ons andere instructies geeft, zullen wij ervan uitgaan dat u er akkoord mee gaat dat wij met u en uw andere adviseurs per e-mail communiceren. Dit houdt ook communicatie over vertrouwelijke informatie in. Gelieve er nota van te nemen dat e-mail communicatie niet helemaal veilig of foutloos is.

11. Wij gebruiken software om het risico te verminderen dat virussen ons systeem binnendringen. Aangezien er een risico bestaat dat rechtmatige correspondentie wordt gefilterd, mag u er niet van uitgaan dat elke e-mail ook automatisch door ons wordt ontvangen. Daarom moet u belangrijke mededelingen steeds telefonisch, per fax of op een andere manier opvolgen, om u ervan te verzekeren dat wij de mededeling ook daadwerkelijk ontvingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel falen van onze software noch voor eender welk ander feit waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben.

12. Indien wij jegens u aansprakelijk zijn voor verlies of schade (met inbegrip van intresten en kosten) die u hebt opgelopen in verband met onze opdracht en iemand anders (onverminderd artikel 13) jegens u eveneens aansprakelijk is voor hetzelfde verlies of dezelfde schade (of deze persoon aansprakelijk zou zijn indien hij jegens u een contractuele verbintenis zou zijn aangegaan om zijn verplichtingen uit te voeren met de gebruikelijke zorgvuldigheid die u in het licht van de omstandigheden zou kunnen verwachten), dan wordt de door ons aan u verschuldigde schadevergoeding met betrekking tot het verlies of de schade verminderd in het licht van de omvang van de aansprakelijkheid van de derde voor het verlies of de schade.

13. Bij het bepalen van het bestaan en de omvang van de aansprakelijkheid van dergelijke derden voor het verlies of de schade in de zin van artikel 12 wordt er geen rekening gehouden met (i) overeenkomsten of voorschriften die het bedrag van de te betalen schadevergoeding beperken, noch met (ii) daadwerkelijke of mogelijke hindernissen bij de terugvordering van het verlies of de schade bij dergelijke personen, hetzij door een minnelijke schikking, een beperking van de vorderingen, moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging of enige andere reden.

14. Onze aansprakelijkheid, met inbegrip van individuele aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de dekking onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangegaan door de betrokken balie waaronder het kantoor waarmee u contracteerde ressorteert, dewelke momenteel 1.250.000 EUR bedraagt per kantoor. Op eerste verzoek kan U bij ons een kopie van het verzekeringsbewijs van Uw wanted Law kantoor aanvragen.

De verzekerde activiteiten binnen deze polis zijn beperkt tot:  - Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat - Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen - Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken - Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar - Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB - Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken - Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling.

15. De uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht brengt rechten en verplichtingen met zich mee, die evenwel enkel tussen u en ons ontstaan, en niemand anders mag zich op het advies dat wij u geven, steunen, noch is het de bedoeling dat iemand anders door onze verplichtingen jegens u en onze diensten aan u beschermd wordt, noch mag iemand anders enig aspect van onze opdracht krachtens toepasselijk recht afdwingen.

 

16. Op onze overeenkomst met u is Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van geschillen betreffende deze overeenkomst zullen de rechtbanken gelegen in het  gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van het Wanted Law kantoor ligt waarmee u contracteerde uitsluitend bevoegd zijn, onverminderd het recht van het Wanted Law kantoor in kwestie om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van de verweerder.