Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

13/06/2016

Hoe lang moet ik alimentatie betalen voor mijn ex?

Hoe lang u alimentatie moet betalen, hangt er van af: ofwel sluit u met uw ex-echtgenoot tijdens de echtscheidingsprocedure een overeenkomst waarin u afspreekt of u al dan niet een alimentatie moet betalen, alsook welk bedrag u zal betalen, en hoe lang u deze alimentatie zult betalen. U bepaalt ook best de regels voor de herziening van de alimentatie. Indien u geen overeenkomst kan bereiken, zal de Familierechtbank hierover moeten oordelen. Dit kan in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt, maar ook bij een latere beslissing.Maar hoe wordt dan het bedrag van de alimentatie bepaald? En hoe lang moet u alimentatie betalen voor uw ex-vrouw of ex-man? Is er een maximumbedrag aan alimentatie? Kan u na een aantal jaren nog worden veroordeeld tot alimentatie?

Hoe wordt de alimentatie berekend?

De “behoeftige” echtgenoot (of echtgenote) heeft recht op een uitkering, onderhoudsgeld of alimentatie na echtscheiding, zonder dat het van belang te weten is wie ‘schuld’ heeft aan de scheiding. Het schuldbegrip is reeds enige tijd uit ons echtscheidingsrecht verdwenen. Het bedrag van de alimentatie zal bepaald worden door de rechtbank en zal minstens “de staat van behoefte” dekken. Men heeft dus reeds recht op een uitkering na het uitspreken van de echtscheiding, maar dit wordt slechts geconcretiseerd indien men zich daadwerkelijk in de staat van behoefte bevindt. Men moet dus een duidelijk onderscheid maken tussen het gerechtigd zijn op een uitkering en de concrete begroting van het bedrag.

Enerzijds zal men dus behoeftig moeten zijn, anderzijds zal de alimentatie de staat van behoefte moeten dekken. Het is dus mogelijk dat de rechtbank vaststelt dat een echtgenoot behoeftig is en principieel onderhoudsgerechtigd is, om dan vervolgens toch geen alimentatie toe te kennen.

Wanneer is men behoeftig? Dit is persoonlijk en wordt ingevuld door de inkomsten, de mogelijkheid om meer inkomsten te verwerven, de sociale achtergrond, de opleiding, ... van de onderhoudsgerechtigde. Daarnaast zal de rechter kijken naar de duur van het huwelijk, de leeftijd van de ex-echtgenoten, en de organisatie tijdens het huwelijk. Omdat men zal kijken naar de “aanzienlijke economische terugval” van de alimentatiegerechtigde, zal men ook rekening houden met de levensstandaard die partijen hadden tijdens het huwelijk.

Men zal voor de berekening van het bedrag van de alimentatie rekening houden met de inkomsten, lasten en mogelijkheden van elk van de ex-echtgenoten. Het onderhoudsgeld heeft dus een louter alimentair karakter.

Hoe lang moet ik alimentatie betalen?

De principiële maximumduur van het onderhoudsgeld na echtscheiding is de duur van het huwelijk. Deze termijn kan eventueel verlengd worden in geval van buitengewone omstandigheden. De periode van samenleven vóór het huwelijk telt niet mee. De alimentatie-ex-partnerprocedure van de echtscheiding telt wél mee als duur van het huwelijk. Dit betekent dat een echtgenoot de echtscheidingsprocedure kan “rekken” om er zo voor te zorgen dat het huwelijk langer heeft geduurd. De rechtbank kan hiermee wel rekening houden en de termijn inkorten. Na de beëindiging van de termijn eindigt het verschuldigd zijn van de uitkering van rechtswege. Dit betekent dat de beëindiging niet moet worden vastgesteld in een nieuwe rechterlijke uitspraak. Indien de rechtbank geen maximumtermijn heeft bepaald, eindigt de uitkering na verloop van de termijn van de duur van het huwelijk.

Kan mijn ex nog alimentatie vorderen jaren na de scheiding?

Hierover bestaat betwisting in de rechtsleer. Eén van de standpunten is de “onverjaarbaarheid” van het recht op alimentatie. Het recht op alimentatie wordt volgens deze strekking slechts concreet als voldaan is aan de hierboven besproken voorwaarden:

  • Het behoeftig zijn
  • Het bestaan van middelen in hoofde van de onderhoudsplichtige om aan deze behoefte tegemoet te kunnen komen.

Naar ons oordeel zal de maximumduur van de uitkering beginnen lopen vanaf het gerechtigd zijn op een uitkering en dus niet vanaf de ontbinding van het huwelijk.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Op het ogenblik van de echtscheiding bevinden beide ex-echtgenoten zich niet in de staat van behoefte. Zij waren vijf jaar gehuwd. Na tien jaar wordt de man werkonbekwaam. Wij denken dat de man dan zal kunnen argumenteren dat zijn recht op een onderhoudsuitkering op dat ogenblik geconcretiseerd is door zijn toestand en dat hij vervolgens nog aanspraak kan maken op een alimentatie voor een maximumduur van vijf jaar.

Wat is het maximale onderhoudsgeld dat ik moet betalen?

De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot. Opgelet: de rechtbank zal wel rekening houden met al de aanwezige inkomsten! Ook de huurinkomsten bijvoorbeeld tellen dus mee!

Moet ik nog betalen voor mijn ex als deze hertrouwt?

Neen “De uitkering eindigt in ieder geval definitief in geval van een nieuw huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van wettelijke samenwoning doet, tenzij de partijen anders overeenkomen”, aldus art. 301, §10 Burgerlijk Wetboek. Het gaat dus om een automatische beëindiging. In geval van feitelijke samenwoning kán de rechter de onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de onderhoudsgerechtigde samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd. Dit is echter géén automatisme.

Kan mijn ex afstand doen van onderhoudsgeld na echtscheiding?

Het is inderdaad mogelijk om te verzaken aan het vragen van onderhoudsgeld. Een echtscheiding onderlinge toestemming is hier het uitgelezen middel voor. Men kan dan wederzijds afstand doen van het rechtop onderhoudsgeld na echtscheiding, ook voor de toekomst. Deze afstand kan dan niet meer herzien worden, zelfs indien ten gevolge van nieuwe omstandigheden de afstand niet meer aangepast mocht blijken aan de situatie van de echtgenoot of echtgenote. De verzaking is onherroepelijk en definitief!

Dergelijke verzaking aan onderhoudsgeld na echtscheiding kan ook door de rechtbank worden vastgesteld. Dit kan echter niet vooraleer de echtscheiding is uitgesproken. Men kan dus niet anticipatief afstand doen van onderhoudsgeld na echtscheiding vooraleer de echtscheiding is uitgesproken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wilt u geholpen worden?

Ja, ik wil geholpen worden!