Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

29/08/2016

Wat is een kind fiscaal ten laste hebben? En kan ik mijn kind fiscaal delen met mijn ex?

Indien u één of meerdere personen ten laste heeft, bekomt u een belastingsvoordeel. Uw belastingsvrij minimum (= de som die sowieso vrijgesteld is van belastingen) wordt namelijk verhoogd in functie van het aantal kinderen ten laste.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Voor het aanslagjaar 2016, inkomsten 2015, had elke belastingplichtige een belastingvrije som van 7.090,00 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen. Indien meneer Peeters in 2015 drie kinderen ten laste had, werd zijn belastingsvrije som verhoogd met 8.700,00 EUR.

Voor het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016 heeft elke belastingplichtige een belastingvrije som van 7.130,00 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen. Indien meneer Peeters in 2016 drie kinderen ten laste heeft, wordt zijn belastingsvrije som verhoogd met 8.740,00 EUR.

Een gehandicapt kind telt voor twee kinderen. Daarnaast zal men kunnen genieten van een bijkomende verhoging van de belastingsvrije som indien men als alleenstaande wordt beschouwd. Dit houdt in dat men niet gehuwd was of niet wettelijk samenwonend was gedurende de hele belastbare periode. Voor aanslagjaar 2016 bedraagt deze bijkomende vrijstelling 1.510,00 EUR en voor aanslagjaar 2017 is deze 1.520,00 EUR.

1. Wanneer is een kind fiscaal ten laste?

In de eerste plaats moet het kind deel uitmaken van uw gezin op 1 januari van het aanslagjaar. Dit betekent niet dat het kind zijn hoofdverblijf bij u moet hebben. Het kind moet op een duurzame manier met u samenwonen.

In de tweede plaats mag het kind zélf niet hebben beschikt over netto-bestaansmiddelen die een bepaald bedrag overschrijden. Dit maximumbedrag verschilt naargelang het kind ten laste is van een ouder die gezamenlijk belast wordt en een ouder die als alleenstaande wordt belast.

Het hiernavolgend overzicht brengt enige verduidelijking:

Maximumbedrag netto-bestaansmiddelen van uw kind (inkomsten 2015):

  • U wordt gezamenlijk belast met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner: 3.120,00 EUR
  • U wordt als alleenstaande belast en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd: 4.500,00 EUR
  • U wordt als alleenstaande belast en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd: 5.720,00 EUR

Opgelet: u kan uw kind dus verliezen als zijnde ten laste indien dit kind heeft beschikt over meer dan het maximumbedrag aan netto-bestaansmiddelen!

Ten derde mag het kind geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten.  

Een kind dat u ten laste had vóór 31.12.2015, is ten laste in 2016.

Wordt de kinderbijslag of een studiebeurs in aanmerking genomen als zijnde bestaansmiddelen van het kind?

Neen, art. 143 Wetboek Inkomstenbelastingen bevat een lijst van inkomsten die sowieso niet in aanmerking komen voor de berekening van het maximumbedrag aan netto-bestaansmiddelen van het kind.

In deze lijst zijn onder meer vermeld:

  • Wettelijke kinderbijslagen
  • Studiebeurzen
  • Premies voor voorhuwelijkssparen
  • enz.

2. Is het interessant om een kind “fiscaal te delen” met mijn ex?

Het fiscaal delen van een kind betekent dat men het kind fiscaal splits tussen de beide ouders.Deze splitsing wordt ook wel de fiscale co-ouderschapsregeling genoemd. Men zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om het kind fiscaal te splitsen, en het zal niet altijd voordelig zijn.

In de eerste plaats mogen de ouders geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. Daarnaast moeten beide ouder het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Vanaf aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) wordt de eis tot gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag vervangen door beiden voldoen aan de onderhoudsplicht uit het Burgerlijk Wetboek. Op die manier kan het fiscaal voordeel ook gedeeld worden voor meerderjarige studerende kinderen. De gezamenlijke onderhoudsplicht is dus bepalend, en niet de uitoefening van het ouderlijk gezag. Ten derde zal de huisvesting gelijkmatig verdeeld moeten zijn, het zogenaamde co-ouderschap of het gelijkmatig verdeeld verblijf. Het is hierbij niet relevant waar het kind staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand als hebbende daar zijn/haar hoofdverblijf. Het Hof van Cassatie heeft zulks overigens reeds bevestigd (Cass. 19 november 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 9, 1959).

Bijvoorbeeld:

Om het kind vanaf aanslagjaar 2016 fiscaal te kunnen delen, moet uiterlijk op 01.01.2016 een rechterlijke beslissing voorhanden zijn waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat er een gelijkmatig verdeeld verblijf is van het kind en dat beide ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk zullen uitoefenen.

Ouders kunnen ook overeenkomen dat het kind gelijkmatig bij beiden zal verblijven en dat zij bereid zijn de fiscale voordelen te delen. Dit kan zowel onderhands als bij notariële akte. Deze overeenkomst dient dan op 01.01.2016 geregistreerd te zijn bij het bevoegde registratiekantoor ofwel gehomologeerd te zijn door de rechtbank om het kind in aanslagjaar 2016 fiscaal te kunnen splitsen. 

Maar… de fiscus zal bij verdeling van de fiscale last van een kind ervan uitgaan dat het kind deel uitmaakt van beide gezinnen. De fiscus zal niet toelaten dat eventueel betaalde onderhoudsgelden fiscaal aftrekbaar zijn indien men het kind óók fiscaal ten laste neemt. De onderhoudsbijdrage zal immers slechts aftrekbaar zijn als ze wordt betaald door de ouder van wiens gezin het kind géén deel uitmaakt. Men zal dus niet én het kind ten laste kunnen nemen én de betaalde onderhoudsgelden fiscaal kunnen aftrekken. Een ouder die dus bij gelijkmatig verdeeld verblijf (het zogenaamde co-ouderschap) de aftrek van de door hem betaalde onderhoudsgelden vraagt, moet zich ervan bewust zijn dat het de toepassing van het fiscale co-ouderschap uitsluit.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer

Lees al onze Wanted Facts over huwelijksvermogensrecht

Lees meer