Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

29/02/2016

Kan ik een 'no show fee' aanrekenen?

Dokters, tandartsen, restauranthouders, hoteluitbaters, en....ook advocaten, kortom, bijna alle zelfstandigen kennen het fenomeen: klanten die een afspraak of reservering maken, maar niet komen opdagen zonder te verwittigen. Zeer vervelend. Uiteraard lijdt u schade: niet alleen heeft u wellicht reeds kosten ter voorbereiding van de afspraak gemaakt, ook mist u inkomsten omdat u op dat vrijgekomen tijdstip andere klanten misloopt.

Kan u zich wapenen tegen dergelijke "ontrouwe" klanten? Kan u hen een zogenaamde "no show fee" aanrekenen? En zo ja, is deze dan rechtsgeldig?

Het antwoord is vrij eenvoudig: een dergelijke "no show fee" zal slechts afdwingbaar zijn, voor zover deze deel uitmaakt van de overeenkomst tussen u en de klant. Concreet betekent dit dat u moet aantonen dat de klant kennis heeft genomen van de "no show fee", uiterlijk op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, én dat de klant deze "no show fee" heeft aanvaard. Het uitgangspunt is dat de klant in alle vrijheid en met kennis van zaken moet kunnen beslissen om de "no show fee" al dan niet te aanvaarden. Het voorbeeld van de doktersafspraak, waar het principe van de "no show fee" enkel in de wachtzaal uithangt, is niet afdwingbaar omdat deze mededeling niet in de overeenkomst werd opgenomen.  

Er is geen probleem wanneer de afspraak online gemaakt wordt en de module vermeldt uitdrukkelijk dat, alvorens de afspraak kan worden geboekt, de dienstverstrekker zich een vergoeding voor niet opdagen voorbehoudt. De afspraak kan dus niet geboekt worden zonder een akkoordverklaring van de klant met een "no show fee". Problematischer is het wanneer de afspraak telefonisch wordt gemaakt. U doet er dan goed aan de telefonische afspraak kort nadien via e-mail schriftelijk te bevestigen, met vermelding dat u een vergoeding zult aanrekenen voor het onverwittigd niet opdagen. 

Belangrijk is ook dat u het bedrag van de "no show fee" altijd forfaitair bepaalt, om discussies omtrent de omvang van de schade achteraf te vermijden. Ook dient u het bedrag steeds schriftelijk uiterlijk bij het maken van de afspraak te bevestigen (of te herhalen in de bevestigings-email indien klant de afspraak mondeling heeft gemaakt). Een "no show fee" is prinicipeel rechtsgeldig, maar kan juridisch op verschillende manier worden gekwalificeerd. Het zou een opzegbeding kunnen zijn, dat geldig is op voorwaarde dat het niet strijdig is met de openbare orde (hetgeen ons insziens geen probleem oplevert). Ook zou het een schadebeding kunnen zijn, waarvan de rechter het bedrag kan verminderen indien het overdreven zou zijn.

In de praktijk komt het weinig voor dat een zelfstandige een gerechtelijke procedure opstart ter inning van zijn "no show fee" omwille van de beperkte omvang ervan. Maar in sommige gevallen primeert het principe en zal de Vrederechter geval per geval oordelen of de "no show fee" kan worden toegekend!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Online shoppen in de Wanted Webshop?

Ontdek de Wanted Webshop!

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!