Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

De fiscus kan u belasten op basis van het indiciair tekort.

Artikel 341 WIB 92 zegt dat de fiscus de belastbare grondslag van de inkomstenbelastingen mag ramen volgens ‘tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten'.

Dit komt erop neer dat de fiscus kijkt naar de uitgaven die u heeft gedaan gedurende een welbepaalde periode. Indien deze uitgaven niet kunnen worden verantwoord aan de hand van de aangegeven inkomsten, kan de fiscus u belasten op het verschil, het zogenaamde “indiciair tekort.”

Wil u ontkomen aan deze indiciaire taxatie, dan dient u tegenbewijs te leveren dat u het surplus aan uitgaven heeft kunnen bekostigen door middelen afkomstig uit niet-belastbare bronnen zoals spaartegoeden, leningen, schenkingen of onbelastbare inkomsten.

Volgens vaststaande cassatierechtspraak volstaat het dat u aan de hand van objectieve en controleerbare gegevens kan aantonen dat u daadwerkelijk beschikte over de nodige middelen op het ogenblik dat de uitgaven dienen te worden verantwoord.

Het is daarbij niet noodzakelijk dat u ook bewijst dat die uitgaven specifiek werden gefinancierd door die middelen die door u  als verantwoording worden aangebracht.

Met andere woorden: U dient dus niet te bewijzen welke euro is gebruikt om welke uitgave te betalen. Het volstaat om over voldoende niet-belastbare euro’s te hebben beschikt op het ogenblik van de uitgaven.

Indien u er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren, kan u nog steeds trachten aan te tonen dat de “tekenen en indiciën” door de fiscus willekeurig werden vastgesteld of berekend. Het is immers de fiscale administratie, die eerst aan zet is om een correcte indiciaire afrekening te maken.

De uitgavenposten waarvan de fiscus meent dat deze niet worden verantwoord door aangeven inkomsten dienen te worden vastgesteld en berekend aan de hand van objectieve en controleerbare gegevens. Een belastingaanslag waarvan de grondslag willekeurig is, is immers nietig.

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date model van de verklaring op eer met alles er op en er aan, waarbij u zelf nog de nodige aanpassingen kunt doorvoeren. 

Dit model beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden. Het model is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel nog te overlopen.

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een link. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat. Ook beschikt u steeds over de correcte ondernemingsgegevens in uw document door een automatische koppeling met de overheidsdatabanken. 

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken voor eenzelfde context. 
Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Opties?

Voelt u zich toch niet helemaal zeker dat u het model wel zelf zult kunnen invullen en gebruiken? Geen nood! U kan ook opteren om een aantal uren bijstand mee aan te kopen. Tijdens dit uur / deze uren bespreken wij met u uw concrete situatie, lezen het ingevulde document na of vullen wij het modeldocument eventueel verder aan zodat u het document nadien zelf kunt gebruiken waarvoor het dient. Zo bekomt u meteen ook enkele nuttige tips en tricks, en bent u tegen een vaste prijs zeker van een volledig en correct juridisch document. U kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur bijstand.

Onmiddellijk aan de slag?

Ga dan naar bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.