Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Gerechtelijke reorganisatie

Een reddingsboei voor een onderneming in zwaar water

Als je als onderneming tijdelijk in financiële moeilijkheden raakt, en een tijdelijke ademruimte nodig hebt om bijvoorbeeld tegoeden te innen, bepaalde problemen vlot te trekken,  herstructureringen door te voeren, de gevolgen van doorgevoerde aanpassingen te laten doorsijpelen of gewoon licht van koers te veranderen kan een gerechtelijke reorganisatie voor u een oplossing zijn.

Voorwaarden

Om de opschorting te kunnen bekomen dient een verzoekschrift te worden neergelegd dat aan diverse voorwaarden moet voldoen. Daarnaast moeten verschillende stukken worden neergelegd, en bedragen de gerechtskosten bij aanvang 1.000,00 EUR rolrechten.

Het betreft een procedure die zeer omzichtig moet worden overwogen en waarvoor U deskundige hulp van uw advocaat en uw boekhouder nodig hebt. We staan u hier graag in bij.

Mogelijkheden en gevolgen

Indien het verzoekschrift wordt aanvaard zal de rechtbank een periode van opschorting verlenen van 3 tot 6 maanden waarbinnen aan én van onderstaande doelen wordt gewerkt met ook op reorganisatie van de onderneming.

Indien kort voor het verzoekschrift nog beslag werd gelegd dient de Rechtbank zich nog afzonderlijk uit te spreken of ook deze beslagen opgeschort worden. Het verdient aanbeveling dit te vermijden en tijdig tot het opstarten van de procedure over te gaan.

Einddoel is om na het doorlopen van één van de onderstaande procedures binnen de opschorting, de schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen en na een succesvolle doorlooptijd een doorstart te maken.  

De reorganisatie kan plaatsvinden via het bereiken van:

Individueel akkoord

Hierin maakt de onderneming gebruik van de toegekende periode van opschorting om onderhandelingen en akkoorden te sluiten met enkele schuldeisers, doch niet met allemaal. 

De bedoeling hiervan is om met minstens 2 schuldeisers een regeling te treffen waarmee deze dus noodzakelijkerwijze akkoord moeten gaan, om dan de nodige ruimte te creëren om de continuïteit van de onderneming te garanderen.

Collectief akkoord

Dit betreft de meest voorkomende vorm waarbij een reorganisatieplan wordt opgemaakt dat ter stemming wordt voorgelegd aan de verzamelde schuldeisers die erover mogen stemmen.

Het plan moet aan diverse formaliteiten voldoen en om goedgekeurd te raken moet een dubbele meederheid worden behaald: minstens 50% van de op de stemmingszitting geldig vertegenwoordigde of aanwezige schuldeisers en minstens 50% van het totale kapitaal aan schulden moet voor het plan stemmen.

De Rechtbank zal vervolgens nazien of alle vormvoorschriften werden nageleefd en of het plan voldoet aan alle overige voorwaarden. In het positieve geval zal het worden gehomologeerd.

In het plan kunnen regelingen worden opgenomen waarbij van de meeste schulden  intresten en kosten en een deel van  de hoofdsom worden kwijtgescholden, naast  een spreiding van betaling tot over een periode van 5 jaar. Om het plan evenwel goedgekeurd te krijgen zal een zeer precair evenwicht moeten gevonden worden tussen deze spreiding/schuldreducties en de belangen van de schuldeisers.

Overdracht onder gerechtelijk gezag

Dit is voorzien voor het geval u uw onderneming of een deel ervan wil verkopen en met de opbrengst ervan de schuldeisers terugbetalen. De Rechtbank zal in dat geval een gerechtsmandataris aanstellen die de onderhandelingen en het verkoopsproces uitvoert.

We staan U graag bij om de mogelijkheden in Uw concrete geval na te zien en de impact ervan toe te lichten.

Wees er tijdig bij !

Veel te vaak wordt deze procedure als laatste redmiddel gebruikt, op een ogenblik dat het misschien al te laat is. Dit heeft voor gevolg dat veel procedures vrijwel geen kans op slagen meer hebben vanaf aanvang.

Het succes van deze procedure hangt grotendeels af van een goede verstandhouding met uw schuldeisers, die een belangrijke rol krijgen in het slagen ervan. 

Als tijdig de piste van een gerechtelijke reorganisatie wordt afgetoetst en een haalbaar plan kan worden uitgewerkt kan de schade voor alle partijen minimaal gehouden worden en kan een gerechtelijke reorganisatie eerder positief worden onthaald. 

Bij een realistisch en haalbaar plan waarbij goed wordt gecommuniceerd zullen  de schuldeisers duidelijk zien dat U alles op alles zet om zowel uw onderneming als hun vordering te redden en zullen zij daar vaak actief aan meewerken.  

Als u er sneller aan begint, kunnen de verschillende pistes, en uit te werken reddingsmaatregelen grondiger worden uitgewerkt, wat de kans op slagen enkel verhoogt.

De advocaten van Wanted Law staan u graag bij met vragen over de procedure en een doorlichting of deze in uw situatie nuttig kan zijn.  

Contacteer ons voor een doorlichting naar de haalbaarheid van een gerechtelijke reorganisatie

Er kan dan nagezien worden of U in aanmerking komt, welke stappen eerst nog moeten worden gezet en welke zaken U best nog verzamelt. Bij voldoende boekhoudkundige informatie en mits een duidelijk overzicht van de schulden kan een eerste indicatie gegeven worden van de mogelijke contouren van een reorganisatieplan en de daaruit voortvloeiende uitsparingen.

Lees al onze Wanted Facts over gerechtelijke reorganisatie

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!