Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Wat zijn de voorwaarden om eerherstel aan te kunnen vragen?

Om een eerherstel te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, heeft het geen zin om dit verzoekschrift aan te kopen!

Dit zijn de voorwaarden:

  • U moet de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben;
  • U moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;
  • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;

Deze te vervullen voorwaarden zijn objectief vast te stellen: ofwel heeft u de voorwaarden vervuld, ofwel niet.

  • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt. Deze proeftermijn neemt pas een aanvang nadat aan alle verplichtingen is voldaan.De beoordeling of deze laatste voorwaarde al dan niet is vervuld, is subjectief. U moet tijdens de proeftermijn immers hebben gegeven van verbetering en van goed gedrag.  Concreet komt het erop neer dat u geen nieuwe strafbare feiten mag hebben gepleegd.

Men kijkt niet alleen naar nieuwe veroordelingen, maar ook naar nieuwe strafbare feiten. Als er bijvoorbeeld een proces-verbaal zou zijn opgesteld, maar u bent hier nooit voor vervolgd omdat er te weinig bewijs was, dan kan dit toch gebruikt worden als een tegenargument voor het toekennen van het eerherstel.

Belangrijk!

Vooraleer u eerherstel aanvraagt, dient u eerst al een uittreksel uit het Strafregister (model 2) op te vragen bij de dienst burgerzaken van uw gemeente. Indien op dit uittreksel immers géén veroordelingen meer vermeld zijn, hoeft u immers geen eerherstel aan te vragen!  Wij merken dat veel mensen ons contacteren terwijl er eigenlijk geen probleem is vermits zij reeds beschikken over een blanco uittreksel!

Wat krijgt u?

U krijgt een up to date modelverzoekschrift dat beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden. Onze modellen worden constant geüpdatet in functie van de nieuwe wetgeving en onze praktijkinzichten.

Het verzoekschrift is een volledig geautomatiseerd modeldocument waarbij u door het invullen van enkele vragen en velden stuk voor stuk het model verder invult met de persoonlijke informatie van uw dossier. Zo helpen wij u het model met uw dossiergegevens aan te vullen en helemaal af te werken. U dient het model dus enkel te overlopen en her en der begeleid in te vullen waar nodig.

Opgepast: u dient zelf het verzoekschrift op te sturen naar het Parket van de Procureur des Konings (zie tips hieronder) en de procedure te doorlopen.
 

Een slim document.

Na aankoop van het modeldocument ontvangt u van ons een downloadlink. Via deze link kan u uw aankoop eenmalig personaliseren en vervolgens downloaden in wordformaat. 

Voor uw eenvoud voorzien wij een slimme vragenlijst (Q&A) die u intuïtief toelaat uw aankoop te personaliseren. Het slimme document past zich zo volledig aan uw wensen aan. Op elk ogenblik ziet u het tussentijds resultaat.

Eens gedownload kan u het bestand hergebruiken in dezelfde context. 

Een krachtige, slimme en flexibele oplossing op uw maat. Gedaan met onleesbare en oubollige documenten!

Enkele praktische tips!

1. Het verzoek tot eerherstel wordt gericht aan de Procureur des Konings.

Het indienen van een verzoek tot eerherstel is een eerste noodzakelijke stap die u moet zetten. Door het indienen van het verzoekschrift vraagt u officieel een eerherstel aan en start men de procedure op. U richt uw aanvraag aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont waarbij u meedeelt:

  1. Voor welke veroordeling(en) u het herstel in eer en rechten vraagt;
  2. De plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven bent.

Vanaf 01.10.2018 zullen deze aanvragen worden gecentraliseerd in 1 afdeling van ieder gerechtelijk arrondissement: nl. in Gent voor de provincie Oost-Vlaanderen, in Turnhout voor de provincie Antwerpen, …

Het is niet vereist om uw aanvraag daar rechtstreeks in te dienen. Indien u bijvoorbeeld in Oudenaarde woont kan u uw aanvraag daar nog steeds indienen, maar men zal de aanvraag wel doorsturen naar de dienst Eerherstel te Gent. Om geen tijd te verliezen is het aangewezen uw aanvraag onmiddellijk bij de juiste dienst in te dienen.

2. Verzamelen stukken en inlichtingen.

Na het indienen van het verzoekschrift zal u een bevestiging krijgen van de Procureur des Konings van de ontvangst van uw verzoek.

Tot voor kort was het de Procureur des Konings die na ontvangst van het verzoekschrift het gehele dossier onderzocht en die het nodige deed om alle attesten en kopieën te bekomen. 

Recent werd een zeer ingrijpende wijziging doorgevoerd in de werkwijze van samenstelling van de dossiers: van zodra de aanvraag ingediend is bij de Procureur, krijgt u als aanvrager een volledig overzicht van uw strafrechtelijk verleden toegestuurd, samen met de mededeling dat u zélf moet instaan voor het samenstellen van uw dossier.

De rollen worden omgekeerd: het is nu aan u om alle nodige attesten en kopies op te vragen, waaruit blijkt dat alle boetes betaald zijn en alle straffen uitgevoerd zijn. 

Bovendien moet men alle nodige attesten en kopies meestal binnen een termijn van zes maanden verzamelen.  Op basis van de brief van de Procureur des Konings kan u deze attesten en kopies kosteloos verkrijgen.

Gebeten om direct aan de slag te gaan?

Klik hier om te gaan bestellen!

 

Disclaimer en copyright

De in de webshop verkochte modeldocumenten kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze modeldocumenten, tenzij zij worden aangekocht tezamen met de optie 'bijstand', in welk geval de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de omvang van de geleverde bijstand. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.