Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

02/09/2017

Wat te doen als mijn ex het onderhoudsgeld niet betaalt?

Het betaald krijgen van  onderhoudsgeld is bij heel veel burgers een groot probleem. Volgens onze wetgever zouden er per dag gemiddeld zeven klachten voor familieverlating of klachten wegens het niet-betalen van onderhoudsgelden geregistreerd worden. De wetgever ziet dit in en probeert op verschillende manieren om de invordering van onderhoudsgeld te vergemakkelijken. Deze bijdrage geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om onderhoudsgeld te ontvangen.  Wij maken een onderscheid tussen twee situaties: ofwel heeft u reeds een vonnis of andere titel waaruit blijkt dat u recht heeft op een onderhoudsgeld, ofwel heeft u nog geen dergelijke titel. 

U beschikt niet over een uitvoerbare titel.

In veel gevallen komt er geen rechtbank aan te pas en voert de onderhoudsplichtige vrijwillig zijn onderhoudsverbintenis uit, en dit op basis van een akkoord tussen de betrokken partijen. Dit akkoord kan schriftelijk of mondeling zijn. In dergelijke gevallen is er niet onmiddellijk een probleem. Wel is het zo dat u als onderhoudsgerechtigde volledig afhangt van de goodwill van de onderhoudsgerechtigde, die van de ene op de andere dag de geldkraan kan dichtdraaien.

Daarom strekt het tot aanbeveling om ook in deze gevallen een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin u de gemaakte afspraken duidelijk vastlegt.  Deze overeenkomst kan u dan in een uitvoerbare titel laat omzetten, voor het geval de onderhoudsplichtige het onderhoudsgeld niet vrijwillig zou betalen. U laat zich best bijstaan door professionele juristen bij de redactie van een dergelijke overeenkomst.

Wanneer de onderhoudsplichtige niet vrijwillig een onderhoudsgeld betaalt, dan dient u zich in principe tot de bevoegde rechtbank te wenden om een veroordeling van de onderhoudsplichtige te bekomen, zodat u beschikt over een uitvoerbare titel. Indien u tot een onderhandelde oplossing komt, kan u het akkoord eveneens laten bekrachtigen in een vonnis of een andere uitvoerbare titel, die u dan via de gerechtsdeurwaarder laat uitvoeren. 

U beschikt over een uitvoerbare titel.

Een uitvoerbare titel is meestal een vonnis van een Rechtbank, die de onderhoudsplichtige heeft veroordeeld tot het betalen van een onderhoudsgeld. Dit is bijvoorbeeld een vonnis van de Vrederechter, de Jeugdrechtbank, de Familierechtbank, enz… Ook de notariële regelingsakte in het kader van een voltrokken echtscheiding door onderlinge toestemming, of soms zelfs een Proces-Verbaal van minnelijke schikking zijn uitvoerbare titels.

Op basis van een dergelijke titel kan u wanneer de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, “onder dwang” de achterstallige onderhoudsgelden invorderen via de gerechtsdeurwaarder. Een succesvolle invordering veronderstelt dat de schuldenaar terug te vinden is én solvabel is.  Om de invordering van onderhoudsgelden te vergemakkelijken, heeft de wetgever een aantal extra tools voorzien:

  • De ontvangstmachtiging;
  • Davo;
  • Het misdrijf van familieverlating;
  • Uitvoerbaarheid bij voorraad van de vonnissen inzake onderhoudsgeld.

De ontvangstmachtiging.

De ontvangstmachtiging laat toe aan de onderhoudsgerechtigde om de verschuldigde onderhoudsgelden rechtstreeks (i.e. zonde tussenkomst van de onderhoudsplichtige) te ontvangen bij de werkgever of bij een andere schuldenaar van de onderhoudsplichtige. De ontvangstmachtiging is een vereenvoudigde manier om beslag te leggen, naast het gemeenrechtelijke beslag.  

Soms gebruikt men ook de term loonmachtiging maar deze is eigenlijk foutief, omdat de schuldeiser wordt toegelaten (“gemachtigd”) om veel méér dan enkel het loon te ontvangen. Zo kan de gemachtigde onderhoudsgerechtigde ook de werkloosheidsuitkering of andere sociale uitkeringen van de onderhoudsplichtige rechtstreeks ontvangen.

U kan de ontvangstmachtiging vragen tezamen met uw vordering tot onderhoudsgeld, maar ook apart, in een afzonderlijke procedure. Voorwaarde is dat de onderhoudsplicht is vastgesteld in een uitvoerbare titel (vonnis, notariële akte, …). Belangrijk om weten is ook dat de rechter nooit ambtshalve de ontvangstmachtiging kan verlenen. U moet ze dus steeds vragen (cfr. Cass. 24 maart 1994, RW 1994-95, 829)!

De ontvangstmachtiging is mogelijk voor alle wettelijke onderhoudsschuldenaars, met uitzondering van de schoonouders, “behuwdkinderen”, wettelijke samenwonenden en de onderhoudsplichtige nalatenschappen.

De rechter is verplicht – behoudens in uitzonderlijke omstandigheden – de gevraagde ontvangstmachtiging toe te kennen wanneer de onderhoudsplichtige zich onttrokken heeft aan zijn onderhoudsverplichting gedurende twee al dan niet opeenvolgende maanden in de loop van twaalf maanden voorafgaandelijk aan het instellen van de vordering. Deze verplichting geldt niet voor onderhoudsgelden tussen echtgenoten (art. 221, 2de -6de lid BW) en ex-echtgenoten na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 301, § 11 BW).

De rechter kan bovendien niet preventief als afschrikking een ontvangstmachtiging toekennen. De schuldenaar moet ofwel zijn onderhoudsverplichting niet nakomen, of dreigen deze niet te zullen nakomen (Cass. 23 januari 2009, C. 08.0128.N).

Vanaf 01.09.2017 moet elk vonnis van de Familierechtbank de mogelijkheid vermelden om een ontvangstmachtiging te vragen (Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudgeld, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen, BS 22 augustus 2017). De wetgever wil op die manier de burger informeren over de mogelijkheid van de ontvangstmachtiging. Dit betekent niet dat het vonnis automatisch een loonmachtiging toekent. De loonmachtiging zal nog steeds gevraagd moeten worden! 

Davo.
Elk vonnis dat een onderhoudsbijdrage toekent, wijst ook steeds op de mogelijkheid om het onderhoudsgeld te laten innen door DAVO. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen indien de onderhoudsplichtige niet betaalt. Om een dossier op te starten bij DAVO, moet u een aantal voorwaarden vervullen en heel wat documenten te verzamelen.

Het misdrijf van familieverlating.

Familieverlating is een misdrijf dat de onderhoudsplichtige begaat wanneer hij gedurende meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft om het onderhoudsgeld toegekend door een gerechtelijke uitspraak die definitief is, te betalen. Hetzelfde geldt voor de onderhoudsplichtige die vrijwillig nalaat gedurende meer dan twee maanden de onderhoudsgelden te betalen zoals bepaald in de familierechtelijke overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 391bis, 1ste -2de lid Sw). Ook wanneer de onderhoudsplichtige zich vrijwillig onttrekt aan de gevolgen van een definitieve ontvangstmachtiging, is er sprake van familieverlating (art. 391bis, 3de lid Sw). 

In bepaalde gevallen loont het om klacht neer te leggen wegens familieverlating, om zo de druk op de onderhoudsplichtige op te drijven.

Uitvoerbaarheid bij voorraad van de vonnissen over onderhoudsgeld.

Alle gerechtelijke beslissingen die uitspraak doen over onderhoudsgeld, zijn van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, tenzij de Familierechtbank er anders over beslist op verzoek van één van de partijen (art. 1322/1 Ger.W.). Dit geldt voor alle onderhoudsgelden toegekend op basis van een wettelijke onderhoudsplicht.

Gedwongen tenuitvoerlegging via de gerechtsdeurwaarder.

Vaak is de enige enige mogelijke oplossing die de onderhoudsgerechtigde heeft, de niet betaalde onderhoudsgelden te laten invorderen door een gerechtsdeurwaarder. De mogelijkheden zijn divers: een loonsbeslag, beslag op roerende goederen/onroerende goederen/bankrekening,…  Dit alles veronderstelt dat de schuldenaar voor beslag vatbare goederen heeft...

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Heeft u vragen over een echtscheiding?

Boek hier uw adviesgesprek echtscheiding!

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Familiaal vermogensrecht in essentie - Barbaix R.

Koop in de Wanted Shop!