Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

21/07/2019

Wat betekent de derdenwerking van de overeenkomst?

Derdenwerking als uitzondering op de relatieve werking van de overeenkomst.

Derdenwerking als uitzondering op de relatieve werking van de overeenkomst.

Een derde moet in beginsel het bestaan van een overeenkomst waarbij hij zelf niet betrokken is, respecteren. Slechts uitzonderlijk kan deze derde het bestaan van een contract of rechtshandeling aanvechten, in de gevallen door de wet bepaald.  Een voorbeeld hiervan is de pauliaanse vordering die een derde kan instellen wegens miskenning van zijn rechten zodat deze rechtshandeling aan hem niet tegenstelbaar kan worden verklaard. 

De overeenkomst en het bestaan ervan kan tegenover derden slechts als feit gelden indien de overeenkomst geldig werd gesloten en waarvan het bestaan door of tegen een derde kan worden bewezen. 

Als partijen het bestaan van een overeenkomst tegen een derde wensen in te roepen, moeten zij de strikte bewijsregels hiertoe respecteren. De datum van een onderhandse overeenkomst kan slechts aan derden worden tegengeworpen indien deze als vaststaand wordt erkend overeenkomstig artikel 1328 BW opgesomde gevallen, bijvoorbeeld middels registratie van de akte. 

Indien derden het bestaan van een overeenkomst tegen een van de partijen wenst in te roepen, zal het bestaan van de overeenkomst ook moeten worden bewezen maar kan de derde dit doen via vrije bewijsregeling waarbij elk bewijsmiddel is toegelaten, inclusief het gebruik van vermoedens en getuigen. 

Echter kan een derde zich niet langer op het bestaan van de overeenkomst beroepen indien de situatie die zij beoogde, niet langer bestaat.

Verder dient aan de eventuele voorgeschreven tegenstelbaarheidsformaliteiten te zijn voldaan, vooraleer het bestaan en de daarin vervatte bepalingen kunnen worden tegengeworpen aan derden. Als niet aan deze bij wet voorgeschreven formaliteiten is voldaan, kan de overeenkomst slechts aan derden worden tegengeworpen indien zij niettemin op de hoogte waren van het bestaan ervan. 

Indien derden te goeder trouw het bestaan hiervan niet kenden of niet behoorde te kennen zal deze overeenkomst aan hen niet tegenstelbaar zijn. Evenwel kan de derde zich in dergelijk geval ook niet beroepen op het bestaan van deze overeenkomst. 

Geveinsde rechtshandelingen hebben enkel tussen contractspartijen gevolg en werken niet ten aanzien van derden (artikel 1321 BW). Bij geveinsde rechtshandelingen wekken contractspartijen bewust de schijn van een welbepaalde rechtshandeling terwijl zij onderling, middels tegenbrief, een andere overeenkomst zijn overeengekomen. Tussen deze contractspartijen geldt de werkelijke afspraak die zij rechtsgeldig zijn overeengekomen. Derden kunnen kiezen of zij opteren om zich te beroepen op de werkelijke overeenkomst dan wel op de geveinsde overeenkomst indien zij te goeder trouw op deze verwekte schijn zijn voortgegaan.

De relativiteit van de overeenkomsten (art. 1165 BW).

Als partijen een contract afsluiten dan hebben de rechtsgevolgen enkel betrekking op deze partijen en niet t.o.v. derden.  Dit is het algemeen principe van de relatieve werking van overeenkomsten, dat terug te vinden is in artikel 1165 BW: de interne gevolgen van een overeenkomst kunnen enkel tussen de contractspartijen worden afgedwongen. Jegens derden hebben de interne gevolgen van de afgesloten overeenkomst in beginsel geen derdenwerking.  Derden moeten wel het bestaan van de overeenkomst als feit op zichrespecteren.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Alle blogberichten gepubliceerd op de website van Wanted Law zijn geschreven met toepassing van het Belgisch Recht.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Leerboek Verbintenissenrecht deel II - Stijns S.

Koop in de Wanted Shop!

Leerboek Verbintenissenrecht deel Ibis - Stijns S.

Koop in de Wanted Shop!