Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

27/04/2019

Mijn ex betaalt de helft niet van de buitengewone kosten, wat nu?

Mijn ex reageert niet op mijn vraag tot betaling van zijn deel van de buitengewone kosten.

Soms dienen buitengewone kosten het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord. In de praktijk zijn er zeer vaak zware discussies binnen welke termijn de ouder zijn akkoord diende te geven. Bovendien was er discussie indien de andere ouder niet reageerde. Was zwijgen gelijk aan instemmen?

Vanaf 10 januari 2019 is aan de vereiste van een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord voldaan wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende zending, elektronische aangetekende zending of faxbericht, nalaat hierop op dezelfde wijze te reageren binnen eenentwintig dagen, te rekenen van de dag na de verzending (art. 203bis, §3 BW).

In de schoolvakanties van minstens één week of meer wordt deze termijn verlengd tot dertig dagen indien het verzoek tijdens de vakantie wordt geformuleerd.

Vanaf nu geldt dus dat zwijgen na 21, respectievelijk 30, dagen gelijk staat met instemmen!

Bij weigering van een uitgave, zal de meest gerede partij het dossier aan de bevoegde rechter dienen voor te leggen.

De vereiste van “overleg” zal natuurlijk nog steeds problematisch zijn bij sommige ouders. De ene ouder behoudt een soort “vetorecht”.

Ook nieuw is dat de Wet nu ook duidelijk bepaalt dat buitengewone kosten verjaren na vijf jaar. 

De Koning moet nog een lijst van buitengewone kosten maken.

Reeds in februari 2018 hadden wij aangekondigd dat de Wetgever bezig was met de samenstelling van een lijst van buitengewone kosten voor kinderen.   

De wetgever heeft nu deze moeilijkste beslissing overgelaten aan de Koning!  De arme man zal een lijst moeten maken én eveneens de wijze van afrekening van deze kosten moeten bepalen. Eveneens zal bij Koninklijk Besluit bepaald worden welke buitengewone kosten het voorwerp moeten zijn van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk akkoord, behalve in geval van hoogdringendheid en overmacht. Met een gerechtelijke beslissing of een overeenkomst kan u afgeweken van de door de Koning vastgestelde buitengewone kosten en wijze van afrekening (art. 203bis, §3 BW).

Volgens de wetgever is een Koninklijk besluit het meest aangewezen omdat de lijst van buitengewone kosten aanzienlijk lang kan zijn. Bovendien is het ook gemakkelijker om een KB te wijzigen dan een wet.  

Met deze nieuwe regeling wil minister Koen Geens de bitse discussies en vechtscheidingen over buitengewone kosten vermijden in het belang van het kind. Nog steeds leiden de extra facturen namelijk tot wrevel tussen twee gescheiden ouders. Een welomschreven lijst en een duidelijke manier van verrekening moet deze discussies in de toekomst trachten te vermijden.

Heeft u reeds een lijst van buitengewone kosten?

Heel wat gescheiden ouders hebben reeds een lijst met buitengewone kosten in een vonnis of akte echtscheiding door onderlinge overeenkomst staan. Deze lijst en afspraken blijven uiteraard gelden. Indien er echter zaken zouden ontbreken, kunnen de ouders zich op de nieuw regelgeving baseren om deze kosten ook te verrekenen.

Ook ouders moeten motiveren waarom ze welke onderhoudsbijdrage overeenkomen!

Sinds enige tijd verplicht de wet de rechter om in zijn beslissing over onderhoudsbijdrage voor minderjarige of meerderjarige studerende kinderen uitdrukkelijk te motiveren op basis van volgende elementen:

  1. de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders door de familierechtbank in acht genomen op grond van artikel 203, § 2, van het Burgerlijk Wetboek;
  2. de gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot zijn;
  3. de aard van de buitengewone kosten die in acht genomen kunnen worden, het deel van deze kosten dat elk van de ouders voor zijn rekening dient te nemen alsook de modaliteiten voor de aanwending van deze kosten;
  4. de verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders in het levensonderhoud van het kind tengevolge van deze verblijfsregeling;
  5. het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt;
  6. de inkomsten die elk van de ouders in voorkomend geval ontvangt uit het genot van de goederen van het kind;
  7. het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en de daarop eventueel vastgestelde onderhoudsbijdrage, evenals de modaliteiten voor de aanpassing ervan op grond van artikel 203quater van het Burgerlijk Wetboek;
  8. de bijzondere omstandigheden van de zaak die in acht genomen zijn.

Thans geldt deze verplichting niet enkel meer voor de rechter, maar ook voor elke overeenkomst tot vaststelling van een onderhoudsbijdrage!  Dit betekent dat de ouders ook bij een akkoord over onderhoudsbijdrage deze parameters moeten gebruiken om de onderhoudsbijdrage te verantwoorden... Opgelet, ook het niet verschuldigd zijn van een onderhoudsbijdrage moet dus gemotiveerd worden!

Bovendien moet deze overeenkomst ook nog twee zaken extra vermelden:

  • de mogelijkheid om de inkomsten van de schuldenaar of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen, zijnde de loonmachtiging
  • de gegevens van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) en wijst op diens opdracht betreffende het toekennen van voorschotten op onderhoudsbijdragen en de invordering van verschuldigde onderhoudsbijdragen

De wet voorziet (nog) niet in een sanctie voor het niet of onvolledig vermelden van deze elementen. Wij verwachten echter dat rechters bij het ontbreken van deze gegevens de overeenkomst niet zullen homologeren en partijen zullen “terugfluiten” om deze wijzigingen nog aan te brengen.

Bijlage bij een overeenkomst over de onderhoudsbijdrage betreffende gemeenschappelijke kinderen.

Om bijkomende vertragingen te vermijden hebben de familierechtbanken voorzien in een standaardbijlage die ouders gemakkelijker kunnen invullen om te voldoen aan de wettelijke motiveringsverplichting bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage.

Problemen met uw ex over de kinderen of het onderhoudsgeld?

Neem gerust even contact op met Wanted.law.  Wij hebben drie advocaten gespecialiseerd in het familierecht ter uwer beschikking die zich full-time bezighouden met echtscheidingen, kinderregeling en vereffening-verdelingen bij echtscheiding en na overlijden.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Online shoppen in de Wanted Webshop?

Ontdek de Wanted Webshop!

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!