Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

10/02/2018

Elektronische aangifte van faillissement vanaf 1 mei 2018!

Boeken neerleggen voortaan elektronisch.

Vanaf 1 mei 2018 voorziet de nieuwe faillissementswet dat elke aangifte van faillissement elektronisch moet gebeuren (art. XX.1012 WER).  Elke aangifte moet elektronisch gebeuren in het “Centraal Register Solvabiliteit”, afgekort Regsol.  Een Koninklijk Besluit zal nog de vorm va de aangifte bepalen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Wetgever om faillissementsprocedures zo volledig mogelijk elektronisch te laten verlopen. 

Enkel wanneer de schuldenaar niet de mogelijkheid heeft een elektronische aangifte te doen, kan hij nog een papieren akte van aangifte faillissement neerleggen ter griffie, die dan door de Griffie wordt gedigitaliseerd om vervolgens te worden opgeladen in Regsol. 

Welke stukken dient de schuldenaar bij zijn aangifte van zijn faillissement te voegen?

Het nieuwe recht voorziet ook een aantal nieuwigheden op het vlak van de documenten die moeten worden bijgevoegd wanneer men de boeken neerlegt. Bij de aangifte van faillissement moet de schuldenaar de volgende stukken voegen, eveneens elektronisch:

  • De balans van zijn zaken of een nota waarin de redenen worden opgegeven die hem beletten de balans neer te leggen;
  • Een balans die een staat bevat van activa en passiva, een opgave en een schatting van alle roerende en onroerende goederen van de schuldenaar, de staat van de schuldvorderingen en de schulden, een tabel van de winsten en verliezen, de laatste behoorlijk afgesloten resultatenrekening en een tabel van de uitgaven.  De schuldenaar moet deze stukken echt verklaren, dagtekenen en ondertekenen.
  • De gegevens over de plaats waar de boekhouding zich bevindt, met aanduiding of deze gehouden wordt door derden.  In dat geval de contactgegevens van deze derden (boekhouder, accountant, ….) en de middelen om toegang te krijgen;
  • Wanneer er personeel is of was gedurende de laatste achttien maanden, het personeelsregister, de individuele rekening, zowel die van het afgelopen kalenderjaar als die van het lopende kalenderjaar, de gegevens met betrekking tot het sociaal secretariaat en de sociale kassen waarbij de onderneming aangesloten is, de identiteit van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en van de leden van de vakbondsafvaardiging en, in voorkomende geval, de toegangscode die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de onderneming heeft toegekend en die de raadpleging mogelijk maakt van het elektronisch personeelsregister en die toegang verleent tot de overige noodzakelijke identificatiegegevens;
  • Een lijst met naam en adres van de klanten en leveranciers;
  • De lijst met naam en adres van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker gesteld hebben voor de onderneming;
  • De lijst van de vennoten indien de schuldenaar een in artikel XX.1, § 1, eerste lid, c), of een rechtspersoon waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, van dit boek bepaalde onderneming is en het bewijs dat de vennoten op de hoogte werden gebracht.

Omdat vanaf 1 mei 2018 ook vrije beroepers failliet kunnen gaan, voorziet de wet dat bij de aangifte van faillissement het beroepsgeheim niet mag geschonden worden: de schuldenaar dient er over te waken dat bij het neerleggen van de stukken, het beroepsgeheim niet wordt geschonden.  Te denken valt bijvoorbeeld aan patiëntenlijsten van dokters.  Hoe dit in de praktijk zal moeten gebeuren, valt af te wachten.

Wanneer moet u de boeken neerleggen?

De verplichting om de boeken binnen de maand nadat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen, blijft bestaan, maar is niet van toepassing op V.Z.W.’s, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en stichtingen.

De eigenlijke voorwaarden van faillissement blijven onveranderd, maar worden wat gepreciseerd (art. XX.99 WER).  Het moet gaan om een “schuldenaar” die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en van wie het krediet geschokt is. 

Nieuwe faillissementswet van toepassing vanaf 1 mei 2018!

De nieuwe regels inzake faillissement treden in werking op 1 mei 2018. Dan treedt Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in werking.  Dit boek werd ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht bij Wet van 11 augustus 2017 (B.S. 11.09.2017).

De nieuwe wet voert de grootste hervorming door van het insolventierecht sinds de tijd van Napoleon.  Op verschillende vlakken wordt de bestaande wetgeving fundamenteel gewijzigd.  Revolutionair is bijvoorbeeld dat voortaan ook vrije beroepers (dokters, advocaten, bedrijfsrevisoren, ….) en VZW’s failliet kunnen gaan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Online shoppen in de Wanted Webshop?

Ontdek de Wanted Webshop!

Hulp nodig bij uw aangifte van schuldvordering?

Doe een beroep op Wanted Law!