Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

02/02/2018

Komt er een wettelijke lijst met buitengewone kosten voor de kinderen?

Bestaande problemen inzake onderhoudsgelden aanpakken.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen de problemen die thans bestaan m.b.t. de huidige wetgeving rond onderhoudsbijdragen aanpakken en baseren zich hierbij op een advies van de Commissie voor de Onderhoudsbijdragen dat per verslag van eind 2017 aan de Kamer werd bezorgd.

Een eerste bekommernis lijkt het scheppen van klaarheid in de wirwar aan definities en begrippen van de diverse kosten en uitgaven voor kinderen.

De gewone kosten.

Het wetsvoorstel omschrijft de gewone kosten als zijnde de verblijfsgebonden én de verblijfsoverstijgende kosten,  kortom de kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind. Eén van de lacunes in de wetgeving is het niet definiëren van het begrip “verblijfsoverstijgende kosten”, waardoor men in de praktijk een wirwar aan gerechtelijke uitspraken heeft met afwijkende inhoud van wat gewone kosten dan wel zouden zijn.

Wat zijn nu verblijfsoverstijgende en verblijfsgebonden kosten?

  • Onder verblijfsgebonden kosten verstaan we:

-Huisvesting;

-Energie;

-Voeding;

-Lichaamsverzorging.

Deze kosten worden betaald door de ouder waar het kind verblijft.  Deze kosten staan in verhouding tot de verblijfsregeling, met uitzondering van de huisvestingskosten.

  • De verblijfsoverstijgende kosten:

De verblijfsoverstijgende kosten staan niet in verhouding tot de verblijfsregeling voor het kind. Onder deze kosten verstaan we:

-Kleding en schoeisel;

-Gezondheidszorg;

-Communicatie;

-Cultuur en ontspanning;

-Kinderopvang;

-Onderwijs.

Ouders zullen een regeling over deze kosten overeen moeten komen en bij gebreke aan akkoord zal de Rechtbank hierover oordelen. Volgens de Commissie is het echter vaak de ouder bij wij de kinderen gedomicilieerd zijn, die deze kosten draagt. De andere ouder die onvoldoende bijdraagt in de verblijfsgebonden en/of verblijfsoverstijgende kosten, zal een onderhoudsbijdrage dienen te betalen aan de andere ouder en/of een bepaald percentage van de verblijfsoverstijgende kosten moeten betalen.

De Commissie merkte op dat de “gewone” kosten zijn begrepen in de logica van de berekeningsmethoden.

De buitengewone kosten?

Volgens het huidige artikel 203bis  van het Burgerlijk Wetboek zijn de buitengewone kosten:

uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorziene uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden”.

Deze kosten zijn onvoorzienbaar en komen slechts uitzonderlijk voor, zodat ze ook niet in een berekeningsmethode kunnen worden opgenomen. Op basis van het inkomen van de ouders kan wel het aandeel van elke ouder hierin bepaald worden.

Limitatieve lijst van buitengewone kosten.

In de praktijk stelt men vast dat heel wat “gewone” kosten ook als buitengewone kosten worden aangemerkt. Daarom stelt men voor om een limitatieve lijst op te stellen van buitengewone kosten.

De buitengewone kosten worden beperkt tot:

  • Medische en paramedische kosten;

Met name:

— de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;

— de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;

— de paramedische kosten en hulpmiddelen (zoals: orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten (aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten, rolstoel));

— de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen.

Dit alles:

a) voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde instantie;

b) en onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

Bijgevolg komen bijvoorbeeld gewone bezoeken aan huisarts en tandarts en de geneesmiddelen die zij voorschrijven, niet in aanmerking!

  • Kosten verbonden aan de schoolse opleiding;

Deze zijn:

— meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld zoals: ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen, stages);

— noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijke studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale takken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;

— het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;

— de aankoop van ICT- apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;

— de eventuele bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;

— bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma (bijvoorbeeld zoals Erasmus of een uitwisselingsproject).

Dit alles na aftrek van eventuele studietoelagen en andere studiebeurzen voor hoge onderwijs, waarvan de bewijsstukken bij de afrekening worden gevoegd.

  • Kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind;

— lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten (bijvoorbeeld zoals een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging, taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en sportstages, lessen voor beeldende kunst, muziek, woord en dans);

— inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren,

— en – mits voorafgaandelijk overleg – het inschrijvings- en examengeld voor het praktisch rijexamen;

  • Alle overige belangrijke kosten die partijen als buitengewoon benoemen;

In deze categorie behouden ouders nog de vrijheid om een kost als buitengewoon te kwalificeren. Indien ouders dit wensen, kan bijvoorbeeld de pil, osteopathie,… nog worden toegevoegd. Indien er geen akkoord kan worden bereikt tussen partijen, zal de Rechtbank de wettelijke lijst gebruiken.

Overleg en akkoord.

Ook nieuw in het wetsvoorstel is het verplicht invoeren van overleg en akkoord.  Voor de buitengewone kosten "verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind" Betreft, dient er tussen de ouders een voorafgaand overleg én uitdrukkelijk voorafgaand akkoord te zijn, behalve bij hoogdringendheid of overmacht.

Tevens geldt het overleg en akkoord voor:

(1) de huur van een studentenkamer;

(2) meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht deel uitmaken van het leerprogramma;

(3) de aankoop van ICT-apparatuur en printers met de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s;

(4) bijlessen;

(5) bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma (zoals Erasmus of een uitwisselingsproject).

Er is een voorafgaand akkoord indien de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende brief, faxbericht of elektronische wijze, nalaat hierop op dezelfde wijze te reageren binnen de 8 dagen. Als de terugbetaling tijdens de schoolvakanties van minstens één week of meer gevraagd is, wordt deze termijn tot 30 dagen verlengd.

Betaling van de buitengewone kosten.

Het voorstel bepaalt dat de buitengewone kosten maandelijks dan wel trimestrieel moeten afgerekend worden met mededeling van een kopie van de bewijsstukken door de partij die de betaling vraagt.  Zij moeten worden betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met bewijsstukken.

De partij die studietoelagen en/of andere studiebeurzen voor hoger onderwijs, een tussenkomst van het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere aanvullende verzekering ontvangt/geniet, bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minstens jaarlijks in de maand september een overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.

Ingeval van compensatie tussen wederzijds opeisbare schulden met betrekking tot de kosten, is alleen het verschil verschuldigd.

Betwisting en verjaring van de buitengewone kosten.

Betwistingen moet u uitvechten bij de Familierechtbank. De vordering van de buitengewone kosten verjaart na een termijn van vijf jaar. De vordering van de buitengewone kosten heeft immers een nauwe band met de vordering tot levensonderhoud, die tevens verjaart na vijf jaar. 

Problemen over onderhoudsgelden of de verblijfsregeling?

Heeft u een vraag over onderhoudsgelden?  Of een andere vraag over de verblijfsregeling van uw kind(eren)?  Neem gerust en vrijblijvend contact op met Wanted Law.  Wij volgen de materie van het familierecht op de voet.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Online shoppen in de Wanted Webshop?

Ontdek de Wanted Webshop!

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!