Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

02/12/2017

Kan ik mijn kinderen onterven in 2018?

De actuele regeling van de reserve van de kinderen.

De wettelijke reserve beperkt momenteel de vrijheid van de erflater behoorlijk.  De reserve is het voorbehouden erfdeel dat kinderen sowieso ontvangen uit de nalatenschap van hun ouder. Bij één kind is dit de helft en bij twee kinderen elk 1/3e. Drie of meer kinderen zullen samen 3/4e van de nalatenschap krijgen.

Nu kan men dus vrij beschikken over: 

- De helft van zijn nalatenschap bij één kind

- 1/3e van zijn nalatenschap bij twee kinderen

- 1/4e van zijn nalatenschap bij drie of meer kinderen

De nieuwe Wet raakt niet aan het principe van de reserve, maar wel aan de reikwijdte ervan.

De (klein)kinderen: beschikbaar deel bij één of méér kinderen wordt helft van de nalatenschap

Het nieuwe erfrecht beperkt de reserve van de kinderen namelijk tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Een kind volledig onterven zal dus niet kunnen. Men zal wél vrij kunnen beschikken over de helft van zijn nalatenschap.

De wetgever is  van mening dat de reserve van de kinderen niet volledig mag verdwijnen, omdat het principe nog steeds gedragen wordt door een groot gedeelte van de bevolking. De hoofdreden om de reserve te behouden is volgens de wetgever de overtuiging die maatschappelijk nog heel sterk leeft dat kinderen de evidente en natuurlijke erfopvolgers van hun ouders zijn.

Men heeft er wél voor gekozen om de reserve te beperken tot de helft, ongeacht het aantal kinderen. Dit motiveert de wetgever, stellende dat de gezinsstructuren, de vermogenssituaties, en de vermogenssituaties binnen die gezinsstructuren, zo extreem divers zijn geworden dat het niet meer mogelijk is om van één modaal gezin te spreken. Bovendien verwacht de burger (terecht) meer ruimte om zelf de vermogensovergang naar hun kinderen te regelen.

Wat met de reserve van de langstlevende echtgenoot?

De langstlevende echtgenoot behoudt zowel zijn abstract als concrete reserve:

De abstracte reserve is steeds de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik.  De concrete reserve is minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning en de daar aanwezig huisraad of recht op voortzetting huur.

De reserve van de langstlevende echtgenoot hangt nauw samen met de reserve van de afstammelingen: de kinderen zullen de blote eigendom erven en de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik. Niet zelden zal dit tot strubbelingen leiden indien de langstlevende echtgenoot de niet de ouder is van de kinderen. De wetgever heeft daarom twee opmerkelijke wijzigingen aangebracht:

Ter compensatie van de verminderde reserve, heeft de wetgever een correctie ingevoerd waardoor de reserve van de kinderen zo veel mogelijk onbezwaard blijft. Indien de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik van een deel van de nalatenschap erft, zal dit eerst worden toegerekend op het beschikbaar deel en dan pas op de reserve.

Daarnaast voerde de wetgever een nieuw artikel 915bis, §2/1 in het Burgerlijk Wetboek in. Dit artikel bepaalt dat de langstlevende echtgenoot niet de inkorting kan vragen van de goederen die geschonken werden op een ogenblik dat de langstlevende echtgenoot nog niet gehuwd was met de erflater. Het gaat dus om voorhuwelijkse schenkingen, waarop de langstlevende echtgenoot zijn vruchtgebruik niet zal kunnen uitoefenen.

Dit kan toch wel zeer verstrekkende gevolgen hebben indien het geschonken goed de laatste gezinswoning was! Men heeft hier de voorrang gegeven aan de kinderen, die de rechtmatige verwachting hadden dat bij het overlijden van hun vader of moeder het vruchtgebruik zou uitdoven en zij de volle eigendom van het goed zouden ontvangen. De balans helt in zulk geval dus over naar de kinderen, ten nadele van de stiefouder die zal moeten verhuizen…

En wat vinden wij ervan?

De beperking van de reserve voor de kinderen zal bij heel wat ouders positief worden ervaren. Heel wat ouders waren vragende partij om deze reserve te beperken, of zelfs af te schaffen. Men denke daarbij aan ouders die al geruime tijd geen contact meer hebben met hun kinderen. Toch moet men voorzichtig zijn om een te ruime beoordelingsvrijheid aan de erflater te geven. Vaak ziet men dat (voornamelijk oudere) mensen het slachtoffer worden van “premiejagers”, die de slechte relatie van de ouder met zijn kind gebruiken om er zelf beter van te worden. De wetgever heeft met zijn wijziging vermoedelijk een middenweg willen bewandelen: geen volledige vrijheid voor de erflater, maar anderzijds toch enige bescherming voor de afstammelingen.

Ook wat de reserve van de langstlevende betreft, is het zeer positief dat men de reserve van de kinderen zo veel mogelijk onbezwaard wil laten. De wetgever heeft getracht een evenwicht te vinden tussen de rechten van de afstammelingen en de bescherming van de langstlevende echtgenoot.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Online shoppen in de Wanted Webshop?

Ontdek de Wanted Webshop!

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!