Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

14/01/2017

Verkeersboetes duurder in 2017!

Verhoging van de opdeciemen voor overtredingen begaan vanaf 1 januari 2017

Verkeersboetes voor verkeersovertredingen begaan vanaf 1 januari 2017 worden duurder, omwille van de stijging van de opdeciemen. Deze stijging geldt enkel voor de geldboetes uitgesproken door een rechter, zowel in verkeerszaken als in correctionele zaken.   Minnelijke schikkingen of onmiddellijke inningen vallen hier niet onder. De geldboetes dienen voortaan te worden vermenigvuldigd met factor 8.  Overtredingen begaan vóór 1 januari 2017 blijven onderworpen aan het oude tarief: zij moeten worden vermenigvuldigd met de oude factor 6, die van toepassing was sinds 1 januari 2012.  

Wat zijn opdeciemen?

De opdeciemen of opdecimes staan voor de wettelijk bepaalde verhoging van de strafrechtelijke geldboeten. Het bedrag van de geldboete vermeld in het strafwetboek of in de bijzondere strafwetten dient te worden verhoogd met een bepaald aantal opdeciemen.

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de verhoging 70 opdeciemen, hetgeen in de praktijk neerkomt op een verhoging met factor 8.

Een voorbeeld: Indien de wet een geldboete van 200,00 EUR vermeldt, bedraagt deze na opdeciemen 200,00 EUR x 8 = 1.600,00 EUR.  Tot en met 31.12.2016 bedroeg dezelfde geldboete  200,00 EUR X 6 = 1.200,00 EUR.

Overtredingen begaan tussen 1 januari 2012 en 31.12.2016 vallen nog onder de oude opdeciemen: de geldboetes zullen nog steeds vermenigvuldigd worden met factor 6, zelfs indien u pas in 2017 of later veroordeeld wordt.

Ook bijdrage aan het Slachtofferfonds wordt duurder!

Er is nog een bijkomend gevolg van de verhoging van de opdeciemen: Ook de bijdrage aan het fonds tot hulp van slachtoffers (het Slachtofferfonds) gaat de hoogte in, vermits deze ook onderworpen is aan de opdeciemen.

Deze bijdrage aan het Slachtofferfonds bedraagt nu 25,00 EUR X 8 = 200,00 EUR.Tot en met 31.12.2016 bedroeg deze bijdrage 150,00 EUR (= 25,00 EUR x factor 6).

Hoewel deze bijdrage geen straf zou mogen zijn, maar een loutere solidariteitsmaatregel, voelt ze in de praktijk aan als een supplementaire financiële bestraffing: soms is deze immers hoger dan de door de rechter (effectief) uitgesproken geldboete.  

Iedereen die veroordeeld wordt tot een een geldboete van minstens 25,00 EUR (te vermeerderen met de opdeciemen), een gevangenisstraf van minstens 8 dagen of een werkstraf van minstens 46 uur is verplicht een dergelijke bijdrage te betalen.

In tegenstelling tot de geldboetes, is deze bijdrage vanaf 1 januari 2017 steeds 200,00 EUR, ongeacht of de verkeersovertreding begaan werd vóór of nà 01.01.2017, cfr. Cass. AR P.93.0262.F, 30 juni 1993!

Wat zegt de Wet?

De materie van de opdeciemen is geregeld in de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, en werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 3 april 1952.

Art. 1 luidt:

Het bedrag der strafrechtelijke geldboeten uitgesproken door de hoven en rechtbanken krachtens het Strafwetboek en de bijzondere, zelfs van na deze wet daterende wetten en reglementen, wordt met zeventig decimes verhoogd, zonder dat die verhoging het juridisch karakter van die boeten wijzigt. 

De hoven en rechtbanken stellen in hun arresten of vonnissen vast, dat de geldboeten ten laste van de beklaagde uitgesproken bij toepassing van het Strafwetboek, van de bijzondere wet of van de bijzondere reglementen, met 1[5[zeventig]5 decimes]1 is verhoogd bij toepassing van deze wet; tevens wordt het uit die verhoging voortvloeiende cijfer vermeld.

De opdecimes worden terzelfdertijd en door dezelfde middelen als de hoofdsom geïnd, overeenkomstig de wet en het vonnis van veroordeling.

De programmawet van 25 december 2016 heeft nog op de valreep gezorgd voor de actuele verhoging met 70 decimes.   Een Kerstgeschenkje?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Alle blogberichten gepubliceerd op de website van Wanted Law zijn geschreven met toepassing van het Belgisch Recht.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Wat zijn de straffen en hun gevolgen van de politierechtbank?

Vraag uw gratis informatiedocument aan!

Becommentarieerd Wetboek Wegverkeer - Joos P.

Koop in de Wanted Shop!