Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

12/09/2016

Kan ik mijn ontvangen erfenis terugvorderen bij echtscheiding?

Gehuwden zonder huwelijkscontract zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel, zijnde het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Er zijn twee eigen vermogens en één gemeenschappelijk vermogen.

Wat als een echtgenoot een erfenis of gift ontvangt tijdens het huwelijk en deze laat storten op de gemeenschappelijke rekening? Kan de echtgenoot bij echtscheiding zijn of haar gelden nog terugvorderen? M.a.w. zijn deze gelden vermengd of blijven deze toebehoren aan het eigen vermogen van de echtgenoot aan wie de erfenis of gift toekwam? Men zou bijvoorbeeld kunnen argumenteren dat door storting op de gemeenschappelijke rekening deze gelden zijn vermengd met gemeenschapsgelden, die daardoor niet meer identificeerbaar zijn en derhalve dus niet meer terug te vorderen zijn.

Het Hof van Cassatie besliste echter anders in een arrest van 21 januari 2011 (Cass. 21 januari 2011, Act.dr.fam. 2012, afl. 3, 62).

Conform art. 1434 BW is het gemeenschappelijk vermogen vergoeding verschuldigd ten belope van “de eigen of uit vervreemding van een eigen goed voortkomende gelden die in dat vermogen zijn gevallen en niet zijn belegd of wederbelegd, alsook, in het algemeen, telkens als het voordeel heeft getrokken uit de eigen goederen van een der echtgenoten."

art. 1434 BW

Volgens het Hof vallen stortingen van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening, behoudens tegenbewijs, in het gemeenschappelijke vermogen. Hieruit volgt dat het gemeenschappelijke vermogen vergoeding is verschuldigd, telkens wanneer eigen gelden erin zijn terechtgekomen. Deze zienswijze van het Hof van Cassatie staat onder druk.

Zo werd in het Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht reeds geopperd voor een aanpassing van art. 1434 BW (Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53K2998/001). Volgens de auteurs van dit wetsontwerp leidt de premisse dat de loutere vermenging al een recht op vergoeding verleent, zonder dat zou moeten aangetoond worden dat het gemeenschappelijk vermogen uit die gelden voordeel heeft gehaald, tot onbillijke situaties: 

Het geld heeft misschien louter voor vermaak en verbruik gediend, is misschien exclusief door de echtgenoot aan wie die gelden toekwamen in het voordeel van zijn eigen vermogen besteed, en toch zou het gemeenschappelijk vermogen dit moeten vergoeden. Dit is niet redelijk. De verschillende regeling voor het geval het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding verschuldigd is, dan wel op een vergoeding gerechtigd is, is niet verantwoord.

(Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53K2998/001, 29).

Er werd door de indieners van het wetsontwerp geopperd dat de regel diende te worden gewijzigd als volgt: een vergoeding is aan het eigen vermogen slechts verschuldigd als aangetoond wordt dat eigen gelden het gemeenschappelijk vermogen tot voordeel hebben gestrekt. Dit wetsontwerp werd vervallen verklaard, maar de discussie blijft.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Online shoppen in de Wanted Webshop?

Ontdek de Wanted Webshop!