Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Huurrecht

Een solide ondersteuning in uw verhuuraspiraties

Wie wil verhuren of huren ziet zich geconfronteerd met een zeer complexe regelgeving, die niet enkel afhangt van de aard van het verhuurcontract (woninghuur, handelshuur, pop-up huur, gemene huur, pacht,...) maar ook van de regio (zo kent Vlaanderen andere regelgeving dan Brussel of Wallonië).

Daarnaast bestaan nog verschillende aanverwante contractsvormen, zoals een bezetting ter bede, specifieke gebruiksrechten edm.

In het recente verleden is dan ook nog vrij veel veranderd, zowel wat betreft de huurcontracten zelf, de rechten en plichten van de partijen en de fiscale behandeling ervan (bv. inzake BTW en commerciële verhuur). 

Het is dan ook belangrijk U goed te laten adviseren en passend bij te laten staan bij problemen.

Met Wanted Law heeft u een jarenlange ervaring  en grondige kennis in de behandeling van (complexe) huurgeschillen, voornamelijk op het vlak van handelshuur en woninghuur.

Wij treden vaak op voor de verhuurders, waaronder vele particulieren, vastgoedvennootschappen en sociale huisvestigingsmaatschappijen, maar we staan ook huurders bij wanneer zij geconfronteerd worden met huurproblemen.

Woninghuur

Alleen in Vlaanderen zijn ruim 550.000 particuliere verhuurwoningen. Dagelijks doen zich problemen voor rond de volgende thema's: 

 • Opeisbare gegevens kandidaat-huurder;
 • Leveringsplicht en staat van het goed (woningkwaliteit, onverhuurbaarheid, onbewoonbaarheid,...);
 • Verplichting het rustig genot te verzekeren;
 • Duur van de overeenkomst;
 • Overdracht van huur en onderhuur;
 • De huurprijs en de kosten en lasten, wanbetaling en verbrekingvan het contract met uitdrijving;
 • De waarborg en de nieuwe huurwaarborglening;
 • Einde van de huur (opzegging en verbreking en verschillen tussen huurder/verhuurder);
 • Bevoegdheid (algemene bevoegdheid, verzoening, kortgeding,...);
 • Medehuur;
 • Huur en echtgenoten en wettelijk samenwonenden: bescherming gezinswoning, verhaalbaarheid van de huurschulden, nietigheidsvorderingen, bestuursbevoegdheden;
 • Pandbeslag en voorrechten;
 • Huur en insolventie van huurder of verhuurder;
 • Huur en samenhang met vennootschappen;
 • gevolgen en overgangsregels 'oude' huurwetgeving en nieuwe woninghuurdecreet;
 • enz...

De advocaten van Wanted Law staan u graag bij in elk van bovenstaande aspecten.

Handelshuur

Ook inzake handelshuur kunnen zich diverse van bovengenoemde problemen voordoen, waarbij in grote mate andere regels meespelen, die doorgaans van dwingend recht zijn.

 • dwingende bepalingen in de huurovereenkomst en keuzes bij aanvang van het contract;
 • Leveringsplicht en navolgende verplichting het rustig genot te verzekeren;
 • Duur van de overeenkomst;
 • Overdracht van huur en onderhuur;
 • gevolgen verkoop van het pand of overdracht handelsfonds;
 • De huurprijs en de kosten en lasten, en (mogelijkheid van) tussentijdse prijsaanpassingen;
 • wanbetaling en verbreking van het contract met uitdrijving;
 • De waarborgvormen;
 • handelshuurhernieuwing: aanvraag en procedure;
 • Einde van de handelshuur (na opzegging, verbreking of einde van het contract);
 • gevolgen investeringen in het pand, lot van verbeteringswerken;
 • Huur en insolventie van huurder of verhuurder;
 • Huur en samenhang met vennootschappen;
 • enz...

Het is dan ook zeer belangrijk tijdig stappen te zetten en zeer doordacht het contract op te volgen, waarbij we graag uw partner zijn.

Aanverwante contracten

In de rand van woninghuur en Handelshuur zijn nog diverse verwante contractsvormen, zoals diverse gemene huurcontracten (studentenhuur, garagehuur, huur tweede verblijf, huur voor kantoor ...), maar ook vormen die er dicht bij aanleunen en om één of andere reden een afwijkend regime kennen (bezetting ter bede, pop-up huur, ...).

Elk van die contracten kennen afwijkende regels die aanleiding kunnen geven tot diverse problemen als deze bij aanvang niet goed zijn doordacht.

Er kan ook bewust gekozen worden voor langdurige alternatieven met een meer zakelijke werking zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal,...

Wij staan u graag bij in deze situaties zowel voor de te maken keuzes bij aanvang, eventuele beslommeringen tijdens het lopen van de contracten en naar aanleiding van het einde ervan.

Waarom de advocaten van Wanted Law als partner in huurrecht?

De materie van het huurrecht is misschien wel onze meest traditionele specialisatie binnen Wanted Law: Achiel Pauwels, vader van Francine Pauwels en grootvader van Pieter Pauwels, was vrederechter te Sint-Niklaas en auteur van het eerste standaardwerk over handelshuur. Het kantoor volgt systematisch alle werken en studiedagen op het vlak van handelshuur en woninghuur, om alle ontwikkelingen te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.  Pieter Pauwels geeft ook diverse voordrachten over verschillende aspecten van het nieuwe woninghuurdecreet. 

Joachim Vanspeybrouck is dan weer (mede-)auteurs in het Handboek Duiding Huur omtrent de volgende onderwerpen: 

 • Opeisbare gegevens kandidaat-huurder (art. 7 Woninghuurdecreet)
 • Leveringsplicht en staat van het goed (art. 2 Woninghuurwet & art. 12 Woninghuurdecreet)
 • De waarborg (art. 10. Woninghuurwet, art. 37 Woninghuurdecreet & art. 5 en bijlage 3 Uitvoeringsbesluit)
 • Bevoegdheid (art. 43-44 Woninghuurdecreet)
 • Huurwaarborglening (B.Vl.Reg. tot instelling van een huurwaarborglening)

Vanuit een solide kennis en jarenlange ervaring staan wij verhuurders bij om hun belangrijke investering zorgenvrij te krijgen en te houden. 

Ja, ik wil zorgenloos (ver)huren

ik wens dat jullie contact opnemen voor een vrijblijvende doorlichting van mijn verhuurportefeuille/contract of met vragen rond een concreet huurprobleem.

Een up to date huurcontract hoofdverblijf maximaal 3 jaar?

Vindt uw slim modelcontract in de Wanted Web Shop!

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Op zoek naar een up to date contract voor verhuur van een studentenkamer?

Ontdek onze slimme contracten in onze juridische webshop!